دسته‌بندی: دانستنی های سنگ

نمونه کار کوارتز- روسا استون

انواع سنگ مصنوعی و سنگ مهندسی شده

به اختصار می توان گفت كه سنگ های مصنوعی از تركیب سـیمان، رس ها، آگرگات های سـنگ های ضـایعاتی و خاك های سبك وزن ساخته می شوند.

متریال به كار رفته در این سنگ ها كیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطـی و انسانی دارند. رنگدانه اكسید آهن، رنگ دلخواه را به سنگ مهندسی شده می دهد. تركیبی كه به دست می آید در قالب هایی ریخته می شود كه دارای نقش و نگارهای سنگ های طبیعی است و به این سنگ ها ظاهری كاملا طبیعی می دهد.

از نظر قیمت، سنگ مهندسی شده به مراتب دارای قیمتی کمتر از سنگ طبیعی است. چرا كه كارهای بسیار دشواری كه روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بازار و قابل مصرف کردن آن انجام می شود؛ در مورد سنگ مصنوعی غیرضروری می نماید.